​Projektering

_______________

​Komplet projekteringspakke

Tilbydes inklusiv:

 • Dimensionering af det komplette anlæg
 • Dimensionering af evt. supportkonstruktioner
 • Detaljeret tidsplan for gennemførelse
 • Levering af alle komponenter
 • Installation af det komplette anlæg
 • Idriftsættelse og test
 • Komplet dokumentationspakke
 • Drift og vedligeholdelsesmanual

Optimal ventilation & udsugning

​Sikrer optimal trivsel og kan ses direkte på bundlinjen:

 • Færre sygedage
 • Færre/ingen påbud fra myndigheder
 • Optimal miljøregnskab og bedre CSR regnskab
 • Optimal energibesparelse og færre driftomkostninger

Dette kan vi hjælpe dig med.​..

​​CAD & beregning

Vi anvender REVIT; en af de bedste og mest anvendte CAD produkter fra AUTODESK. Det sikre at vi opnår stor nøjagtighed og minimere konflikt med byggeelementer og fx el- og vvs-systemer.

Procesventilation

omhandler lokal ventilation (udsugning) fra processen. Procesventilationen skal hindre forureninger og varme i at trænge ud i selve arbejdslokalet, og at komfortventilationen som følge deraf må øges med en betydelig faktor.

Komfortventilation

omhandler ventilation af arbejds- og opholdszonen. Komfortventilationen skal opretholde et indeklima, som er tilfredsstillende for personer, og samtidig opfylde processens krav til temperatur og eventuelt relativ fugtighed.

Indeklimaet

er alle de miljøfaktorer, der påvirker personer, når de opholder sig indenfor. Det drejer sig f.eks. om luft, fugt, varme, røg og alle de partikler og kemiske stoffer, der er i inde miljøet. Personer opholder sig i størstedelen af tiden indendørs, og heraf tilbringes mange timer hver dag på arbejdspladsen. Derfor er det vigtigt for personernes sundhed og livskvalitet, at indeklimaet i lokalerne er tilfredsstillende.

Dårligt indeklima og komfort kan over tid påvirke personernes helbred og livskvalitet. Konsekvenserne af dårligt indeklima og komfort kan vise sig som nedsat velbefindende og arbejdsevne. I værste fald kan et dårligt indeklima og komfort give svære lidelser, så man ender med at blive uarbejdsdygtig.

Mennesker reagerer ofte forskelligt på de samme påvirkninger. Nogle er f.eks. mere følsomme over for kulde og træk, og andre påvirkes lettere af støv fra f.eks. træbearbejdningsprocesser.

Typiske symptomer på dårligt indeklima og komfort er:

 • Kulde og træk
 • Overophedning
 • Dårlig lugt
 • Hovedpine og træthed
 • Irritation i øjne, næse og hals
 • Kvalme og svimmelhed
 • Udslæt, rødme og kløe i huden

Lønsomhed

Praktiske erfaringer har vist, at energibevidst projektering, herunder en ordentlig udført behovsanalyse, vil forhindre senere omkostningskrævende ændringer i valg af system, valg af anlæg, valg af reguleringsform m.v.

Kravene til proces- og komfortventilation i industrien er fastsat af Arbejdstilsynet.

Arbejdstilsynets regler om faste arbejdssteders indretning angiver, at der skal etableres en mekanisk udsugning ved arbejdsprocesser, der udvikler luftarter, støv e.l., som er sundhedsskadelige, eksplosive, udvikler røg, mikroorganismer, aerosoler, ildelugt eller anden generende luftforurening. Udsugningen skal så vidt muligt fjerne forureningen på det sted, hvor den udvikles, og samtidig tilføre frisk erstatningsluft af passende temperatur (procesventilation).

Procesventilation skal, så vidt muligt, etableres med procesudsugningen i direkte tilknytning til den forurenende arbejdsproces - det vil sige punktudsugning.

Selv om punktudsugningen er så effektiv som muligt i forhold til arbejdsprocessen, kan forureningen måske alligevel, på grund af sin eller arbejdsprocessens art, slippe forbi punktudsugningen og spredes til rummet. Det kan f.eks. være tilfældet ved svejsning. I de tilfælde vil der normalt være behov for at etablere rumventilation som supplement til punktudsugningen.

Punktudsug

Skal effektivt kunne fjerne forureninger som f.eks. varme, støv, lugt, røg eller gasarter, inden disse spredes til arbejds- og opholdszonen. For at et punktudsug effektivt skal kunne fjerne forureningerne er det vigtigt, at det placeres, konstrueres og dimensioneres korrekt.

​Et punktudsug kan aldrig være 100 % effektivt, dvs. det vil aldrig kunne fjerne alle forureningerne som emitteres fra en proces. Der er således mulighed for at forureningerne spredes, f.eks. til områder hvor det er absolut uønsket. Derfor er der på de fleste virksomheder med emitterende processer installeret et alment udsugningsanlæg i tilknytning til punktudsugningsanlægget (procesudsugningsanlægget).

Almene udsugningsanlæg

Som suger over hele virksomhedens areal, består ofte af et antal tag-ventilatorer (simpel udsugning) eller et centralt udsugningsanlæg hvor der på udsugningskanalerne er monteret et antal udsugningsarmaturer. Disse er i sin simpleste form stutse (kanalstykker) monteret på udsugningskanalerne.

Den dimensionerende luftmængde er ofte bestemt ved hjælp af tommelfingerregler. Som regel dimensioneres luftmængden til almen ventilation som 15 % af den udsugede luftmængde ved punktudsugene. 

Denne upræcise ”dimensioneringsmetode” kan medføre, at der udsuges mere end nødvendigt med et unødvendigt højt tryktab i kanal systemet og dermed energiforbrug til følge. I stedet for at dimensionere luftmængderne efter tommelfingerregler, bør der ses på hvor store forureningsmængder der undslipper punktudsugene. På baggrund af disse forureningsmængder bør anlægget dimensioneres.

​Vi anvender REVIT i vores designarbejde

​​Optimal indeklima sikrer optimal trivsel

​​Optimal ventilation gør Arbejdstilsynet tilfreds

​​Optimal udsugning og varmegenvinding er godt for din økonomi og verden

Anker Ventilation er en velfungerende virksomhed i vækst og vores nøglemedarbejdere har mange års erfaring med ventilationsløsninger.

Certificeret

Kontaktoplysninger

Anker Ventilation ApS

Værkstedsvej 2, 6000 Kolding

Klik her for rutevejledning

​CVR​: 38742965

​Telefon: 31 25 66 41